Rozwiązywanie sporów, procesy sądowe i arbitrażowe

Kancelaria PRW Legal z powodzeniem reprezentuje krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorców, jak również osoby prywatne we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych oraz administracyjnych na każdym ich etapie, w tym na etapie przedsądowym.

PRW Legal świadczy usługi prawne w następujących sprawach:

  • sprawy cywilne przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym na wszystkich etapach postępowania, w tym na etapie postępowania zabezpieczającego oraz rozpoznawczego
  • sprawy administracyjne przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi
  • postępowania egzekucyjne
  • postępowania upadłościowe oraz restrukturyzacyjne
  • postępowania przed sądami arbitrażowymi (polubownymi)
  • postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji
    i Konsumentów oraz przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • postępowania regulacyjne
  • sprawy karne oraz karnoskarbowe

W każdym przypadku, w którym przemawia za tym interes Klientów prawnicy PRW Legal dążą do rozwiązywania sporów w sposób polubowny z wykorzystaniem tzw. alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (ADR).