Zmiany w k.p.c. dotyczące mediacji

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1595), która weszła w życie w 2016 r. spowodowała istotne zmiany w cywilnym postępowaniu polubownym, głównie w zakresie postępowania mediacyjnego. Podstawowym celem zmian było podniesienie skuteczności mediacji, zwiększenie [...]