Ministerstwo Rozwoju opublikowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców. Projekt jest już po konsultacjach społecznych.

Przewiduje się w nim m.in. zniesienie obowiązku tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników. W obecnym stanie prawnym zatrudnianie więcej niż 19 pracowników wiąże się z obowiązkiem tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zgodnie z propozycją zawartą w ustawie nowelizacyjnej dopiero pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników (według stanu na dzień 1 stycznia danego roku) w przeliczeniu na pełne etaty będzie miał obowiązek utworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pracodawca zatrudniający poniżej 50 pracowników nie będzie obowiązany do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, będzie mógł natomiast to uczynić dobrowolnie, z tą modyfikacją, że w przypadku przedsiębiorców zatrudniających nie mniej niż 20 i mniej niż 50 pracowników, u którego działa zakładowa organizacja związkowa, ZFŚS będzie tworzony na  wniosek zakładowej organizacji związkowej.

Poza zmianami w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych projekt przewiduje szereg zmian w takich ustawach jak: Kodeks cywilny (np. w art. 1094 k.c. dodaje się § 11 stwierdzający, że prokura łączna upoważnia także do działania wspólnie z członkiem organu zarządzającego, jednak tylko w zakresie umocowania określonym w art. 1091 i 1093 /prokura mieszana/, zaś mocodawca będzie uprawniony również udzielić prokury upoważniającej tylko do takiego działania), Kodeks postępowania cywilnego (np. zmiana liczenia terminów procesowych poprzez uznanie soboty jako dnia wolnego od pracy), Kodeks pracy (np. nałożenie na pracodawcę obowiązku wydania świadectwa pracy obejmującego zakończone okresy zatrudnienia w przypadku zawarcia przez pracownika z tym samym pracodawcą kolejnej umowy o pracę w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy), ustawa o Prawie budowlanym, ustawa o rachunkowości, ustawa o ochronie osób i mienia, ustawa o ordynacji podatkowej, ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym, Kodeks spółek handlowych, ustawa o dozorze elektronicznym, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych  i innych substancji, ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowym, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej.

Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie od 1 stycznia 2017 r.

Autor

Radosław Wiącek

Prawnik

radoslaw.wiacek@prwlegal.pl

Tel.: +48 22 651 86 30

Fax: +48 22 651 86 29