Komornik zajął 3 000 zł z rządowego programu „500 plus”. Krajowa Rada Komornicza twierdzi, że istnieje prawna luka, która pozwala komornikowi zająć środki uzyskane z świadczeń, które są wpłacane na rachunek bankowy dłużnika.

Według Art. 32. [Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji] W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.11)) w art. 10 § 4 i 5 otrzymują brzmienie: „§ 4. Nie podlegają egzekucji świadczenia alimentacyjne, świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, świadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, dla [...]