Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119, str. 1; dalej: RODO), Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PRW Legal Wiącek i Wspólnicy sp. k. z siedzibą przy ul. Adama Branickiego 11 lok. 32, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000933482, NIP 9512530125, REGON 520510833, dalej: „Administrator” lub „Kancelaria”:

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można skontaktować się z Administratorem:

 • korespondencyjnie; adres korespondencyjny: ul. Adama Branickiego 11 lok. 32, 02-972 Warszawa,
 • mailowo na adres: prwlegal@prwlegal.pl ,
 • telefonicznie pod numerem + 48 22 651 86 30,
 • osobiście w siedzibie Administratora – ul. Adama Branickiego 11 lok. 32, 02-972 po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie lub mailowo.

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, które otrzymamy od Pani/Pana:

 • w związku z zawieranymi z Kancelarią umowami oraz skorzystaniem przez Panią/Pana z usług prawnych świadczonych przez Kancelarię,
 • podczas kontaktu Pani/Pana z członkiem zespołu Kancelarii, także poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej prwlegal.pl,
 • z publicznych rejestrów.

Przetwarzamy tylko takie dane osobowe, które są niezbędne do realizacji takich celów jak:

 • podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy z Kancelarią, której przedmiotem będzie świadczenie usług prawnych przez Kancelarię; dokonanie wyceny usług przez Kancelarię; zawarcie i wykonywanie umowy łączącej Panią/Pana z Kancelarią; świadczenie usług prawnych przez Kancelarię Pani/Pana; podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • kontaktowanie się z Panią/Panem w celu świadczenia usług prawnych objętych umową z Kancelarią, w tym udzielanie porad prawnych – w szczególności poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy; podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony cel: komunikacja z Klientem; informowanie Klienta o czynnościach związanych z realizacją usługi,
 • tworzenie, przechowywanie i archiwizacja: umów, faktur i innych dokumentów rozliczeniowych; prowadzenie, przechowywanie i archiwizacja: ksiąg rachunkowych oraz dokumentacji podatkowej; a także realizacja obowiązków ciążących na Kancelarii wynikających z przepisów prawa podatkowego; podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana: pytania, uwagi i inne oświadczenia zawarte przez Panią/Pana w formularzu kontaktowym na stronie internetowej prwlegal.pl; podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony cel: komunikacja z Klientami i innymi osobami korzystającymi z formularza kontaktowego znajdującego się na stronie prwlegal.pl,
 • archiwizacja zapytań ofertowych; podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony cel:umożliwienie Pani/Panu zawarcia umowy z Kancelarią w przyszłości,
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; prawnie uzasadniony cel: windykacja należności, a także prowadzenie postępowań: sądowych, polubownych, mediacyjnych oraz egzekucyjnych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
 • tworzenie rejestrów i ewidencji związanych z RODO; podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego, jeżeli Pani/Pan bierze udział w procesie rekrutacji na stanowisko pracy w Kancelarii; podstawa prawna: 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. z Dz. U. z 2022 r. poz. 1510; dalej: Kodeks Pracy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 221a Kodeksu Pracy w przypadku danych osobowych innych niż wymienione w art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (tj. innych niż takie dane jak: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia).

Dbamy o poufność Pani/Pana danych osobowych. Jednak z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności Kancelarii, w tym dla sprawnego, prawidłowego i pełnego wykonania usług świadczonych przez Kancelarię na Pani/Pana rzecz, dane osobowe możemy udostępniać:

 • pracownikom i współpracownikom Kancelarii, którzy wykonują pracę w naszym imieniu w ramach działalności Kancelarii, w szczególności innym adwokatom oraz radcom prawnym obowiązanym do zachowania tajemnicy adwokackiej oraz radcowskiej, w tym tajemnicy obrończej,
 • sądom, w tym sądom polubownym; organom administracji publicznej; mediatorom – w związku z świadczeniem przez Kancelarię usług prawnych na Pani/Pana rzecz,
 • sądom i organom administracji publicznej na ich żądanie oparte na uzasadnionej podstawie prawnej (z wyłączeniem danych objętych tajemnicą adwokacką oraz tajemnicą radcy prawnego, a także tajemnicą zawodową doradcy podatkowego – o ile Pani/Pan lub uprawniony organ nie zwolni Kancelarii z zachowania tajemnicy zawodowej w danym zakresie; przy czym – w zależności od okoliczności danego przypadku – Kancelaria zastrzega, że może nie ujawnić danych osobowych objętych tajemnicą zawodową także w przypadku udzielenia zwolnienia przez Panią/Pana, a nawet przez uprawniony organ),
 • podmiotom wspierającym działalność Kancelarii oraz dostawcom usług na rzecz Kancelarii (z wyłączeniem danych objętych tajemnicą adwokacką oraz radcowską, w tym tajemnicą obrończą, a także tajemnicą zawodową doradcy podatkowego) takim jak:
 • dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne
  i organizacyjne, w tym takim, którzy świadczą usługi: IT, płatnicze, hostingu poczty elektronicznej, firmy kurierskie i pocztowe,
 • firma ubezpieczeniowa ubezpieczająca Kancelarię (jeżeli doszłoby do zdarzenia ubezpieczeniowego powodującego konieczność naprawienia Pani/Pana szkody wyrządzonej w związku z realizowaniem przez Kancelarię usług na Pani/Pana rzecz),
 • osoby przez Panią/Pana upoważnione,
 • organy administracji publicznej lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem realizacji obowiązków ciążących na Administratorze, np. takie jak: Urząd Skarbowy, organy samorządu terytorialnego,
 • inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Przy czym Administrator udostępnia Pani/Pana dane osobowe tym podmiotom tylko
w przypadku istnienia celu, o którym mowa powyżej i tylko w zakresie niezbędnym do zrealizowania tego celu lub tylko gdy ciąży na nim prawny obowiązek udostępnienia danych określonemu podmiotowi.

Podanie przez Panią/Pana wymaganych przez Administratora danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek świadczenia usług przez Kancelarię na Pani/Pana rzecz, w tym warunek zawarcia
i realizacji umowy pomiędzy Panią/Panem a Kancelarią.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich: sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (czyli przetwarzanych wyłącznie na podstawie Pani/Pana zgody), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. Przy czym prawo do wniesienia sprzeciwu nie przysługuje Pani/Panu, jeżeli dane osobowe, których sprzeciw dotyczy, zostały pozyskane przez Kancelarię w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Ponadto Kancelaria może odmówić Pani/Panu prawa: dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli wykonanie tych praw wiązałoby się z naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej oraz radcowskiej przez Kancelarię lub profesjonalnych prawników współpracujących z Kancelarią.

Kancelaria przechowuje Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane w ramach wykonywania zawodu: adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego, przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym te dane osobowe zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w innych celach niż wskazany powyżej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Kancelarię do czasu wygaśnięcia obowiązków ich przechowywania wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania danych w celach podatkowych i rachunkowych.

Pani/Pana dane osobowe Zleceniodawcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO. Jeżeli Kancelaria będzie korzystać z usług i technologii oferowanych przez podmioty mające siedzibę poza Unią Europejską (jak np. Microsoft czy Google), za pośrednictwem, których będzie dochodzić do przekazywania danych do państwa trzeciego w rozumieniu RODO, to Kancelaria zapewnia, że przy korzystaniu z takich usług lub technologii będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie podmiotom, mającym siedzibę w USA, które przystąpiły do programu EU-U.S. Data Privacy Framework. Program EU-U.S. Data Privacy Framework zobowiązuje podmioty przetwarzające dane osobowe do przestrzegania wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej. Więcej informacji o programie EU-U.S. Data Privacy Framework znajdą Państwo pod adresem: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_3752

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Kancelarię.

Korzystanie z naszej strony internetowej nie wiąże się z obowiązkiem rejestracji. Jeżeli wyłącznie odwiedza Pani/Pan naszą stronę, wówczas nie gromadzimy na Pani/Pana temat informacji o charakterze osobistym, z wyjątkiem tzw. plików „cookies” i znaczników nawigacyjnych „web beacons”, o których mowa niżej.

W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania niniejszą stroną internetową PRW Legal lub dostawcy usług internetowych mogą stosować tzw. pliki „cookie” (są to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej) lub pliki „web beacon” (są to obrazy elektroniczne powalające na liczenie użytkowników odwiedzających określone strony internetowe oraz umożliwiające dostęp do pewnych plików „cookies”) w celu gromadzenia danych zbiorczych. Ani pliki „cookies”, ani „web beacon” nie gromadzą danych osobowych.

PRW Legal lub dostawcy usług internetowych mogą wykorzystywać znaczniki nawigacyjne do monitorowania efektywności serwisów internetowych innych podmiotów, które świadczą nam usługi w zakresie rekrutacji lub marketingu. Znaczniki nawigacyjne są używane również do gromadzenia statystyk zbiorczych dotyczących odwiedzin na stronach internetowych serwisu oraz do zarządzania plikami „cookies”.

Użytkownik niniejszej strony internetowej może zdecydować, czy akceptuje pliki „cookies” czy je odrzuca. Opcje przeglądarek internetowych pozwalają na ich konfigurację w taki sposób, by użytkownik był informowany o instalacji „cookies”. Przeglądarki mogą również automatycznie odrzucać te pliki. Brak akceptacji „cookies” może uniemożliwić korzystanie z niektórych elementów naszej strony internetowej lub jej całości.

Od osób biorących udział w procesie rekrutacji na stanowisko pracy wymagamy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z informacją zawartą w dziale „Kariera”. Zbieramy wyłącznie te dane, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, takie jak: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.