Helsińska Fundacja Praw Człowieka przedstawiła Europejskiemu Trybunałowi Praw Człowieka opinię przyjaciela sądu w postępowaniu prowadzonym w sprawie Orłowski przeciwko Polsce (skarga nr 5547/15). Sprawa dotyczy zagadnienia zwrotu pozwu, w sytuacji, gdy nie zawarto w nim adresu strony pozwanej. Trybunał zbada czy taka sytuacja nie narusza art. 6 ust. 1 EKPC

W opinii omówiono praktyczne problemy z uzyskaniem przez powodów dostępu do informacji o adresie osoby fizycznej. Obecnie powszechnie wykorzystywanym źródłem pozyskania adresu pozwanego/uczestnika jest Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Jednak pozyskanie z tego źródła adresu pozwanych stwarza wiele problemów. Problemy sygnalizowane przez HFPC to m.in.: niejasne kryteria oceny przez organ administracji czy osoba wnioskująca posiada interes prawny w uzyskaniu informacji o danych adresowych strony pozwanej oraz odmowa wyszukiwania informacji, jeżeli wnioskodawca nie poda wystarczającej ilości danych umożliwiających identyfikację strony pozwanej.

Odmowa udzielenia informacji adresowej następuje w formie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Decyzja ta oczywiście podlega instancyjnej kontroli administracyjnej oraz kontroli sądowoadministracyjnej, jednak ostateczne rozstrzygnięcie tej kwestii na drodze administracyjnej będzie czasochłonne. Tym samym roszczenie cywilne może ulec przedawnieniu.

HFPC odwołuje się także w swojej opinii do praktyki innych państw. Przykładowo w prawie hiszpańskim powód ma wyłącznie obowiązek podać sądowi możliwie jak najwięcej informacji o stronie przeciwnej. Z kolei w Irlandii, jeżeli powód nie ma możliwość podania adresu przeciwnej strony, musi wskazać, jakie działania podjął  w celu jego uzyskania, nie dotyczy to jednak szkód na osobie. Wymóg wskazania adresu przeciwnej strony  przewiduje prawo w Anglii i Walii, jednak w tych częściach Wielkiej Brytanii łatwo jest ustalić dane adresowe strony pozwanej w tzw. rejestrze wyborczym (electoral register).

Autor

Artur Jankowski

Adwokat

artur.jankowski@prwlegal.pl

Tel.: +48 22 651 86 30

Fax: +48 22 651 86 29